центар за унапређење квалитета

Центар за унапређење квалитета Филозофског факултета Универзитета у Нишу формиран је као организациона јединица Факултета из сфере образовно-научне делатности. Његово формирање непосредно је усклађено са континуираним настојањима Филозофског факултета да све активности из области високог образовања, научноистраживачког и научностручног рада прати, усавршава и приближава највишим стандардима академских заједница у националним и светским оквирима. Центар је образован у складу са Статутом Факултета и на основу стратешког плана рада и развоја. Повезан је са активностима Комисије за унапређење квалитета.

Основна функција Центра усмерена је ка провери, унапређивању и обезбеђивању квалитета студијских програма, наставног процеса, научноистраживачког и стручног рада на Филозофском факултету. Рад Центра усклађен је са Стратегијом обезбеђења квалитета, одговарајућим правилницима, Стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета (Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа Националног савета за високо образовање, Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета Филозофског факултета у Нишу, Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета).