анкете

Филозофски факултет обезбеђује услове за континуирано праћење и обезбеђење квалитета. За спровођење тих активности задужене су комисије за обезбеђење квалитета састављени од представника свих субјеката у систему обезбеђења квалитета (студената, наставног и ненаставног особља). За прикупљање података потребних за процену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања примењује се, по правилу, методологија анкетирања коришћењем анкетних упитника. Поред инструмената који су предлог Универзитета у Нишу, често се за потребе Факултета организује анкетирање студената на основу сопствених упитника.