Стратегија ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА И 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

Стратешко планирање у високом образовању подразумева утврђивање дугорочних циљева, намера, и праваца деловања, као и пројекцију ресурса потребних за постизање тих циљева, у складу са упутствима и стандардима Националног савета, у Стратегији Филозофског факултета формулисани су мисија, визија и циљеви Факултета, и опредељење за перманентно праћење и унапређивање квалитета у свим сегментима рада. Стратегија дефинише области у којима је посебно важно пратити, контролисати и унапређивати квалитет, субјекте који су одговорни за имплементацију стратегије, као и мере чије спровођење треба да обезбеди стално унапређивање квалитета. Стога саставни део Стратегије чини акциони план којим су спецификовани механизми институционалног управљања квалитетом, кроз примену докумената, одлука и правилника заснованих на основним приниципима ове Стратегије.

Акционим планом утврђују се мере и поступци за обезбеђивање и унапређивање квалитета у свим релевантним областима. Стратегијом обезбеђења квалитета утврђене су следеће области у којима се обезбеђује и унапређује квалитет: