чЛАНОВИ цЕНТРА

Управница Центра је др Драгана Јовановић

Чланови Центра су наставници, сарадници, ненаставно особље и студенти, именовани од стране Наставно-научног већа Филозофског факултета, на предлог већа департмана, секретаријата и студентског парламента:


Ненаставно особље:

Студенти: